IOC Bà Rịa For Chromebook

IOC Bà Rịa  logo

Download IOC Bà Rịa app on your chrome device & browser. Read The Guideline To install & Use IOC Bà Rịa On Chrome Device

Operating System: Chromebook, Windows, Mac, Linux

Application Category: Productivity

Price: Free

Rating: 0 stars based on 0 reviews

IOC Bà Rịa - Vũng Tàu

IOC Bà Rịa Chromebook App Download

Download IOC Bà Rịa For Chromebook

How To Download IOC Bà Rịa - Vũng Tàu On Chromebook

If you're looking to Download IOC Bà Rịa on your Chromebook laptop Then read the following guideline.

Ứng dụng là công cụ hỗ trợ xây dựng chính quyền điện tử, tiến tới chính quyền số, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp. Ứng dụng có các tính năng hỗ trợ giám sát, điều hành các lĩnh vực sau: - Chỉ tiêu báo cáo, thống kê về kinh tế - xã hội; - Hiệu quả hoạt động của chính quyền, dịch vụ công; - Lĩnh vực y tế, giáo dục, du lịch; - An ninh mạng, an toàn thông tin; - Thông tin báo chí, mạng xã hội; - Giao tiếp, phục vụ và tiếp nhận các phản ánh từ công dân. - Và các lĩnh vực theo yêu cầu thực tế khác

Screenshots

keyboard_arrow_up