Sổ tay Đảng viên For Chromebook

Sổ tay Đảng viên logo

Download Sổ tay Đảng viên app on your chrome device & browser. Read The Guideline To install & Use Sổ tay Đảng viên On Chrome Device

Operating System: Chromebook, Windows, Mac, Linux

Application Category: Utilities

Price: Free

Rating: 0 stars based on 0 reviews

Sổ tay Đảng viên

Sổ tay Đảng viên Chromebook App Download

Download Sổ tay Đảng viên For Chromebook

How To Download Sổ tay Đảng viên On Chromebook

If you're looking to Download Sổ tay Đảng viên on your Chromebook laptop Then read the following guideline.

Sau một thời gian thí điểm triển khai phần mềm “Sổ tay đảng viên” đã khẳng định tính năng ưu việt, tiện ích, là ứng dụng phù hợp trong thời đại 4.0, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đảng viên.

Screenshots

keyboard_arrow_up