vnEdu LMS Tập huấn For Chromebook

vnEdu LMS Tập huấn logo

Download vnEdu LMS Tập huấn app on your chrome device & browser. Read The Guideline To install & Use vnEdu LMS Tập huấn On Chrome Device

Operating System: Chromebook, Windows, Mac, Linux

Application Category: Education

Price: Free

Rating: 0 stars based on 0 reviews

vnEdu LMS Tập huấn

vnEdu LMS Tập huấn Chromebook App Download

Download vnEdu LMS Tập huấn For Chromebook

How To Download vnEdu LMS Tập huấn On Chromebook

If you're looking to Download vnEdu LMS Tập huấn on your Chromebook laptop Then read the following guideline.

Hệ thống LMS (Learning Management System) được sử dụng để tập huấn, bồi dưỡng trực tuyến; hỗ trợ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục phổ thông trong công tác giảng dạy, học tập và phát triển, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

Screenshots

keyboard_arrow_up