VNPT Elearning Enterprise For Chromebook

VNPT Elearning Enterprise logo

Download VNPT Elearning Enterprise app on your chrome device & browser. Read The Guideline To install & Use VNPT Elearning Enterprise On Chrome Device

Operating System: Chromebook, Windows, Mac, Linux

Application Category: Education

Price: Free

Rating: 0 stars based on 0 reviews

VNPT Elearning Enterprise

VNPT Elearning Enterprise Chromebook App Download

Download VNPT Elearning Enterprise For Chromebook

How To Download VNPT Elearning Enterprise On Chromebook

If you're looking to Download VNPT Elearning Enterprise on your Chromebook laptop Then read the following guideline.

Ứng dụng VNPT-Elearning-Enterprise là ứng dụng của hệ thống Nền tảng Học và Thi trực tuyến trên nền tảng Mobile. Ứng dụng được phát triển nhằm mục đích giúp doanh nghiệp giải quyết được các chi phí đào tạo nguồn lực, khắc phục hạn chế về thời gian, chi phí và nhân sự liên quan. Ứng dụng cung cấp các chức năng như: + Học và Thi trên ứng dụng. + Xem tài liệu của đơn vị trên ứng dụng. + Và nhiều tiện ích khác sẽ được phát triển trong thời gian tới.

Screenshots

keyboard_arrow_up